• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5512/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5512/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5512/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2940/HQHCM-GSQL ngày 26/8/2013 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, Tổng cục Hải quan chưa nhận được bản chính thức Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT nêu trên để sao gửi cho hải quan địa phương. Để kịp thời thực hiện chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Bộ quản lý chuyên ngành, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động khai thác Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT trên trang website chính thức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NNPTNT (để p/hợp rà soát);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5512/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5512/TCHQ-GSQL

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207644