• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 5512/VPCP-KTTH năm 2014 tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5512/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5512/VPCP-KTTH
V/v tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 6192/BCT-BNN&PTNT ngày 04 tháng 7 năm 2014 về kết quả Hội nghị bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan theo thẩm quyền triển khai đồng bộ các giải pháp được nêu trong Báo cáo trên để kịp thời tháo gỡ các khó khăn và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền những kiến nghị tại Báo cáo trên; trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

(Báo cáo số 6192/BCT-BNN&PTNT ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sao gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5512/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5512/VPCP-KTTH

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240730