• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Công văn 552/BTP-PBGDPL năm 2018 về phát hành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 552/BTP-PBGDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/BTP-PBGDPL
V/v phát hành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/02/2018, Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành báo cáo số 44/BC-HĐPH về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, bộ, ngành, địa phương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Toàn văn báo cáo trên được đăng tải trên Cng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://moj.gov.vn (mục văn bản điều hành).

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, khai thác có hiệu quả nội dung báo cáo; tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg , Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) để phối hợp, tháo gỡ kịp thời.

Trân trọng sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đỗ Xuân Lân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/BTP-PBGDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đỗ Xuân Lân
Ngày ban hành: 23/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 552/BTP-PBGDPL

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377386