• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 552/BXD-VLXD năm 2018 về cho ý kiến đối với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/BXD-VLXD
V/v cho ý kiến đối với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 155/SXD-KT&VLXD ngày 09/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho ý kiến đối với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 05/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó yêu cầu các bộ: Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh Mục các quy hoạch được tích hp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; danh Mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại Mục 39, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch. Do vậy, việc lập Quy hoạch vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn phải căn cứ Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 59. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện như sau:
...
c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 552/BXD-VLXD

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382010