• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 552/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng Cục thuế ban hành

Tải về Công văn 552/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục thuế nhận được công văn số 124/NTN ngày 12/10/2017 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (Trường Ngô Thời Nhiệm) về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vn. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, điểm e, khoản 3, Điều 2 và điểm d, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn các khoản chịu thuế Thu nhập cá nhân quy định:

“b) Ctức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

...e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế”.

- Tại điểm d, khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về việc khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân:

"d. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khu trđược xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này”.

- Tại điểm c, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính có hướng dẫn về việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh np hồ sơ khai thuế ti cơ quan thuế trc tiếp qun lý tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ thông tin do Trường Ngô Thời Nhiệm cung cp việc kiến nghị có liên quan đến kết luận số 1078/KTTT-CT ngày 15/09/2017 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện theo các quy định nêu trên. Trường hợp có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế, không để người nộp thuế phải kê khai và nộp thuế hai lần cho một nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (đ
b/c)
- Trường Ti
u học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm;
- Vụ PC (TCT)
- Website TCT
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Lý Thị
Hoài Hương

 

 

Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
...
c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

- Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

- Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
...
d) Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
...
3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:
...
b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.
...
e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.
...
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
...
d) Thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 552/TCT-TNCN

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374940