• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 554/GSQL-GQ3 năm 2018 về nhập khẩu xe nghiên cứu sản phẩm mới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 554/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe nghiên cứu sản phẩm mới

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH FORD Việt Nam
(Đ/c phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 01/2018/FVL-XNK ngày 19/01/2018 và công văn số 04/2018/FVL-XNK ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH FORD Việt Nam về việc nhập khẩu xe nghiên cứu sản phẩm mới, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ:

Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kiểm) để được hướng dẫn cụ thể về việc 02 xe ô tô trên có thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này không.

2. Về thủ tục hải quan:

Đối với xe 01 ô tô tạm nhập mới 100% để nghiên cứu chạy thử nghiệm và 01 xe ô tô mới 100% nhập khẩu đ nghiên cứu, đào tạo trong nhà máy và cam kết không đưa vào tham gia giao thông sau đó tiêu hủy tại nhà máy, đề nghị Công ty căn cứ quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 554/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 554/GSQL-GQ3

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376437