• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới

Công văn 555/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 555/LĐTBXH-BĐG
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/LĐTBXH-BĐG
V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu của công tác bình đẳng giới trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Tiếp tục duy trì và tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới với hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với văn hóa vùng miền để nâng cao hiệu quả. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.

- Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt chú ý tổ chức các hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều lao động nữ.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Đối với các cơ quan trung ương: Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng hoạch định chính sách, pháp luật.

- Đối với địa phương: Tổ chức tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ tư pháp, phóng viên, biên tập viên, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội và cộng tác viên cấp xã.

3. Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ1

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của bộ, ngành, địa phương và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình)

Năm 2018, các địa phương và một số Bộ, ngành được bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Tài chính2.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kinh phí được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ; đồng thời quan tâm, chủ động bố trí kinh phí tại địa phương đtriển khai các hoạt động của Chương trình.

(Hướng dẫn nội dung các hoạt động tại phụ lục kèm theo)

Việc quản lý và sử dụng kinh phí áp dụng theo quy định tại Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

5. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi học tập kinh nghiệm và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực trong nước, quốc tế dành cho công tác bình đẳng giới

- Tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp liên ngành tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là vai trò của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong công tác kiểm tra, xây dựng và đề xuất chính sách liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững và hiệu quả trong thực hiện bình đẳng giới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ KHTC, Bộ LĐTBXH;
- Website UBQG VSTBPN;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

 1 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025; Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025;...

2 Quyết định số 2465/QĐ-BTC và Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 555/LĐTBXH-BĐG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 555/LĐTBXH-BĐG

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375043