• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 5559/BGTVT-QLDN năm 2018 về báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 5559/BGTVT-QLDN
Bản Tiếng Việt

B GIAO THÔNG VN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5559/BGTVT-QLDN
V/v: báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ.
- Trung tâm Công nghệ thông tin
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1731/BKHĐT-PTDN ngày 21/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Để thực hiện có hiệu quả việc công bố thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 14 và Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kLuật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khn trương rà soát, tập hợp các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công khai thông tin theo quy định. Thời gian thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung các thông tin nêu trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lập chuyên mục riêng về thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện đăng tải công khai thông tin có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, gửi thông tin về Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để phối hợp công bố thông tin.

Các cơ quan, đơn vị định kỳ tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ (bao gồm các nội dung: đơn vị thực hiện, giải pháp thực hiện, tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn và lập thông tin theo Phụ lục 1 và 2 kèm theo) gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Quản lý doanh nghiệp, gửi bản mềm theo địa chỉ email: latuan@mt.gov.vn) trước ngày 01/12 hàng năm đ tng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ đúng thời hạn quy định./.

(Có số liệu báo cáo theo các Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu QLDN (Tuan 03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC 1:

TÌNH HÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO ĐIỀU 14 LUẬT HỖ TRỢ DNNVV
(Kèm theo công văn số 5559/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Loại thông tin công bố (dự án, chương trình..)

Mục tiêu

Nội dung

Đối tượng thụ hưởng

Nguồn kinh phí
(triệu đồng)

Tình hình thực hiện
(6 tháng đầu năm 2018)

Cơ quan chủ trì thực hiện

Địa chỉ công bố/ hình thức công bố

Thời gian công bố

Thông tin liên hệ
(tên cán bộ phụ trách, ĐT, địa chỉ...)

Ngân sách TW

Ngân sách ĐP

Nguồn khác
(ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

TÌNH HÌNH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỖ TRỢ DNNVV THEO ĐIỀU 29 LUẬT HỖ TRỢ DNVV
(Kèm theo công văn số 5559/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên nội dung thông tin được công khai

Mục tiêu

Nội dung chính

Đối tượng thụ hưởng

Nguồn kinh phí
(triệu đồng)

Tình hình thực hiện chương trình, dự án
(6 tháng đầu năm 2018)

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời gian phê duyệt

Địa chỉ công khai/ hình thức công khai

Thời gian công khai

Tiến độ (đúng/ chậm)

Thông tin liên hệ
(tên cán bộ phụ trách, ĐT, địa chỉ...)

Ngân sách TW

Ngân sách ĐP

Nguồn khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

1. Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

a) Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp;

c) Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động sau đây để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
...
Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan.

2. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Việc công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5559/BGTVT-QLDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5559/BGTVT-QLDN

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383447