• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải

 

Công văn 556/BXD-KHCN năm 2014 áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật về công nghệ khoan kích ống ngầm cho Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 556/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/BXD-KHCN
V/v áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật về công nghệ khoan kích ống ngầm cho Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1849/BQL-KHTH ngày 20/11/2014 của Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội về việc cho áp dụng Chỉ dẫn kỹ thuật (Guide book) về công nghệ khoan kích ống ngầm cho dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng (Thông tư 18/2010/TT-BXD). Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn cần tuân thủ theo Điều 6 của Thông tư này.

Đối với giải pháp công nghệ mới khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn (Chỉ dẫn kỹ thuật – Guide book về công nghệ khoan kích ống ngầm) do Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội đề xuất áp dụng, cần tuận thủ theo các quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 7 và các quy định khác của Thông tư số 18/2010/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội nghiên cứu áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục HTKT (để biết);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà

 

Điều 7. Nội dung xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng
...

2. Trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng, hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng kiến nghị áp dụng phải bao gồm:
...

c) Thuyết minh sự đáp ứng của các tiêu chuẩn so với các yêu cầu đã nêu tại khoản 2 và 3 Điều 3 của Thông tư này. Đối với các chỉ dẫn kỹ thuật (technical guidelines) hoặc các tài liệu hướng dẫn (recommendations) của các tổ chức nước ngoài cho các giải pháp công nghệ mới khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn, cần phải giải trình về: tên giải pháp kỹ thuật - công nghệ; các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm; các công trình đã áp dụng các chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn; bản quyền tác giả về giải pháp kỹ thuật - công nghệ; tính khả thi trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Hữu Hà
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 556/BXD-KHCN

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
260533