• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5565/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5565/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5565/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Trả lời công văn số 2515/CT-KtrT ngày 6/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b.7 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn các trường hợp không được hoàn thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Điện Biên tại công văn số 2515/CT-KTrT nêu trên cụ thể: việc thanh toán qua tài khoản vãng lai không có xác nhận của cơ quan Hải quan là không đủ điều kiện để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5565/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5565/TCT-CS

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373662