• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5568/VPCP-V.III rà soát nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5568/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5568/VPCP-V.III
V/v rà soát các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 517/UBDT-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2016 về báo cáo rà soát các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 và Báo cáo số 46/BC-UBDT ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý rút khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Dân tộc 3 đề án: Chiến lược hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chính sách hỗ tr lao động dân tộc thiểu số làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ở các thành phố lớn trongc; Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020.

2. Ủy ban Dân tộc lồng ghép Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào nội dung Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 8 năm 2016.

3. Ủy ban Dân tộc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn nghèo đa chiều; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9 năm 2016. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý IV năm 2016.

4. Đồng ý bổ sung Đề án cấp một số ấn phẩm, báo chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 vào Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Dân tộc, trên cơ sở hiệu quả và Tiết kiệm ngân sách; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 7 năm 2016.

5. Ủy ban Dân tộc xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị đnh thay thế Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc sau khi cơ cấu Chính phủ khóa XIV được Quốc hội thông qua.

6. Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bản danh Mục các dân tộc Việt Nam, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt khi đủ Điều kiện.

7. Về đề xuất xây dựng, ban hành Nghị đnh sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc: Ủy ban Dân tộc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6943/VPCP-V.III ngày 03 tháng 9 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TCCV, QHQT;
- Lưu: Văn thư,
V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Ngu
yễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5568/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5568/VPCP-V.III

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316787