• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

Công văn 557/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu JV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 557/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 358/HQHCM-GSQL của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu JV theo Hiệp định Việt Nam - Nhật Bản, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong trường hợp có sự sai khác về mã HS hàng hóa trên C/O theo Phiên bản HS 2007 so với khai báo mã HS trên tờ khai hải quan: đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại Điều 26, Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương để kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp khác biệt mã số HS và tên hàng tên hóa nhập khẩu trên C/O với mã số HS và tên hàng trên khai báo không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan có thể xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O. Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu trên C/O không phải là hàng hóa nhập khẩu theo khai báo thì cơ quan hải quan không xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 26. Ký kết thỏa thuận đầu tư

Sau khi kết thúc đàm phán các nội dung hợp đồng dự án, đơn vị quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì đàm phán lập báo cáo kết quả đàm phán kèm dự thảo văn bản thỏa thuận đầu tư. Nội dung thỏa thuận đầu tư lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc ký kết thỏa thuận đầu tư. Bộ Công Thương tổ chức ký kết thỏa thuận đầu tư với chủ đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 557/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 557/GSQL-GQ4

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376440