• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5574/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5574/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5574/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 977/HQLS-TXNK ngày 27/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc nghiệp vụ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

1. Đối với bộ linh kiện CKD (không bao gồm bình ắc quy, lốp xe, thùng xe, khung phụ, kính chắn gió) của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa:

Theo quy định tại Chú giải 2.1 Chương 98, Mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC , thì:

“Các mặt hàng CKD của ô tô quy định tại Chương 87 mục I phụ lục II thực hiện phân loại mã hàng hóa, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô ghi tại nhóm 98.21 theo hướng dẫn tại điểm b.5 khoản 3 mục I Chương 98.

Đối với các mặt hàng CKD của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa (xe tải) có tổng trọng lượng tải tối đa trên 20 tấn nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô được lựa chọn cách tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I phục lục II hoặc tính thuế theo thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của bộ linh kiện xe ô tô tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn quy định tại Chương 98 (nhóm 98.21). Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 mục này”.

Như vậy, mặt hàng CKD của xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel) nhập khẩu, thuộc mã số 8704.23.19 được tính thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của bộ linh kiện xe ô tô có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn thuộc mã số 9821.30.25, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 7% hoặc tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô ghi tại 97 chương nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 Mục I Chương 98.

2. Đối với trường hợp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp xe tải, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định tại điểm b.5, chú giải 3.2, Chương 98, Mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC , cụ thể:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện dưới hình thức bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được phân loại theo mã hàng và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của từng linh kiện, phụ tùng ghi tại 97 chương thuộc mục I phụ lục II nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 khoản 3 mục I Chương 98).

Trường hợp các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b.5.1 và điểm b.5.2 nêu trên thì thực hiện phân loại mã hàng và tính thuế của cả bộ linh kiện theo mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại nhóm 98.21 tùy theo chủng loại xe (trừ các trường hợp nêu tại điểm b.5.4 khoản 3 mục I Chương 98).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5574/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5574/TCHQ-TXNK

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278898