• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Công văn 5574/VPCP-KGVX năm 2014 áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5574/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5574/VPCP-KGVX
V/v áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 38/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3) HMT.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5574/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5574/VPCP-KGVX

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240966