• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Công văn 5575/VPCP-TCCV công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5575/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5575/VPCP-TCCV
V/v: công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chínhphủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo số 153/BC-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

- Bố trí đủ kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong đánh giá cải cách thủ tục hành chính đối với những lĩnh vực được lựa chọn.

2. Bộ Tư pháp chuyển các kiến nghị của một số địa phương trong Báo cáo số 153/BC-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2014 tới các Bộ, ngành có liên quan xử lý để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5575/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5575/VPCP-TCCV

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240967