• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5577/TCHQ-TXNK năm 2015 về phối hợp hoàn tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5577/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5577/TCHQ-TXNK
V/v phối hợp hoàn tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Ngày 19/8/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 10386/TCHQ-TXNK gửi Tổng cục Thuế trao đổi về công tác phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, sau khi cơ quan hải quan hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp thì gửi một bản Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế; định kỳ hàng tháng cơ quan thuế kiểm tra, lập danh sách những văn bản liên quan đến việc hoàn thuế đã nhận được gửi cơ quan hải quan.

Ngày 31/3/2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn số 2735/TCHQ-TXNK , đề nghị Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện theo tinh thần trao đổi phối hợp giữa hai cơ quan tại công văn số 10386/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

Ngày 30/3/2015, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế đã đồng ký Quyết định số 574/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế, trong đó Điều 10 Quyết định 574/QĐ-BTC nêu cơ chế Phối hợp đấu tranh chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, việc cung cấp nội dung thông tin, tài liệu, tại khoản 3 Điều này, phải được hoàn thành trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu (bằng văn bản) của đơn vị đề nghị. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu về nội dung, thời gian cung cấp thông tin, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, đơn vị được đề nghị cung cấp thông tin có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị biết, trong đó phải thông báo cụ thể lý do không đáp ứng được yêu cầu. Hiện, hai đơn vị đang phối hợp xây dựng hệ thống trao đổi thông tin điện tử theo Quy chế nêu tại Quyết định 574/QĐ-BTC nêu trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan vẫn tiếp tục nhận được công văn phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố do chưa nhận được phản hồi về những Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước của khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đã gửi cơ quan thuế.

Trong thời gian chờ xây dựng hệ thống trao đổi thông tin điện tử, để quản lý việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đúng quy định, tránh hoàn thuế hai lần, gây thất thoát Ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có văn bản thông báo với cơ quan hải quan về những quyết định hoàn thuế đã nhận được, cũng như thực hiện đúng quy chế phối hợp nêu tại Quyết định 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLRR - TCHQ (để p/h);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời cv số 4167/HQHP-TXNK ngày 5/6/2015);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5577/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5577/TCHQ-TXNK

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278900