• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

 

Công văn 5580/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 5580/BTC-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5580/BTC-TCDN
V/v thực hiện quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 220/2013/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tại Điều 20 của Thông tư về kế hoạch tài chính quy định "Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. Chỉ tiêu và mẫu biểu lập kế hoạch tài chính hàng năm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính".

Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính gắn với việc giao kế hoạch để thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của doanh nghiệp và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm theo các chỉ tiêu, biểu mẫu kèm theo công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 5580/BTC-TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2014)

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM………

(Tên doanh nghiệp……………………………………….)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm báo cáo

Năm kế hoạch

So sánh năm KH /năm BC (%)

Kế hoạch

ước thực hiện

So sánh ước TH/KH (%)

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8=7/5

A

Chỉ tiêu sản lượng

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng sản xuất, dịch vụ cung cấp

 

 

 

 

 

 

2

Sản lượng tiêu thụ, dịch vụ hoàn thành

 

 

 

 

 

 

a

Nội địa

 

 

 

 

 

 

b

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

B

Chỉ tiêu Tài chính chủ yếu

 

 

 

 

 

 

I

Chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3

Tổng doanh thu và thu nhập khác

 

 

 

 

 

 

4

Tổng chi phí (gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí khác)

 

 

 

 

 

 

5

Lãi, lỗ

 

 

 

 

 

 

6

Các khoản phải nộp phát sinh

 

 

 

 

 

 

a

Thuế các loại

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế …......

 

 

 

 

 

 

b

Các khoản phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

7

Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chủ yếu.

 

 

 

 

 

 

8

Giá bán bình quân sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Giá bán bq trong nước

 

 

 

 

 

 

b

Giá bán bq xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

II

Nguồn vốn kinh doanh

 

 

 

 

 

 

9

Vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

a

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

b

Quỹ đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

c

Nguồn vốn đầu tư XDCB

 

 

 

 

 

 

d

Nguồn vốn khác của chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

10

Vốn điều lệ được phê duyệt

 

 

 

 

 

 

11

Nguồn bổ sung vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Quỹ đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

b

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

III

Huy động vốn

 

 

 

 

 

 

12

Tổng mức vốn huy động

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Phát hành trái phiếu

 

 

 

 

 

 

 

- Trong nước

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoài nước

 

 

 

 

 

 

b

Vay các tổ chức tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

- Trong nước

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoài nước

 

 

 

 

 

 

c

Huy động khác

 

 

 

 

 

 

13

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

IV

Đầu tư và chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài

 

 

 

 

 

 

14

Đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

b

Đầu tư vào công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

c

Đầu tư tài chính khác

 

 

 

 

 

 

15

Đầu tư vào ngành nghề khác

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

 

 

 

b

Đầu tư vào công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

c

Đầu tư tài chính khác

 

 

 

 

 

 

16

Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Tại công ty con

 

 

 

 

 

 

b

Tại công ty liên kết

 

 

 

 

 

 

c

Chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính khác

 

 

 

 

 

 

V

Thu nhập của người lao động và người quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

17

Tổng số lao động thực tế sử dụng

 

 

 

 

 

 

18

Tổng quỹ lương của người lao động

 

 

 

 

 

 

19

Tiền lương bq của người lao động (đồng/người/tháng)

 

 

 

 

 

 

20

Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng)

 

 

 

 

 

 

21

Số lượng người quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

22

Tổng quỹ lương, thù lao của người quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

VI

Các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

a

Trợ giá

 

 

 

 

 

 

b

Các khoản hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

…., Ngày    tháng    năm……..
Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)

GHI CHÚ:

- Chỉ tiêu 1 và 2: sản lượng sản xuất, tiêu thụ: đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm, dịch vụ thì báo cáo sản phẩm, dịch vụ có sản lượng hoặc tỷ lệ doanh thu lớn).

- Chỉ tiêu 3: tổng doanh thu và thu nhập khác bao gồm Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31) sẽ phản ánh trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Chỉ tiêu 5: lãi, lỗ là kết quả kinh doanh để phản ánh vào Mã số 50 của Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Chỉ tiêu 6 các khoản phải nộp: theo số liệu phát sinh, trong đó chỉ tiêu 6 (b) các khoản phải nộp khác là các khoản phải nộp ngoài thuế bao gồm nộp NSNN và nộp các Quỹ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật (như nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp…)

- Chỉ tiêu 9 vốn chủ sở hữu là số liệu để ghi vào Mã số 410 của Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Chỉ tiêu 9 (a, b, c) là số liệu để ghi vào các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: chỉ tiêu 9a- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411), chỉ tiêu 9b- Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 417), chỉ tiêu 9c- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 421).

- Chỉ tiêu 13 hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu trong đó: nợ phải trả bao gồm các khoản vay vốn và huy động vốn (chỉ tiêu 12); vốn chủ sở hữu chỉ bao gồm các khoản vốn theo chỉ tiêu 9a, 9b, 9c nêu trên.

- Chỉ tiêu 15 Đầu tư vào ngành nghề khác là đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính và đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực nhà nước không cho phép đầu tư.

- Chỉ tiêu V về thu nhập, tiền lương của người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013).

- Chỉ tiêu 20: thu nhập bình quân của người lao động bao gồm các khoản thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ các nguồn chi khác cho người lao động ngoài quỹ lương của doanh nghiệp.

Điều 40. Kế hoạch tài chính

1. Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được chủ sở hữu phê duyệt, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của doanh nghiệp đã được chủ sở hữu quyết định.

2. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, căn cứ vào năng lực của doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định.

3. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính cho năm kế tiếp gửi chủ sở hữu, cơ quan tài chính trước ngày 31 tháng 7 hàng năm.

4. Chủ sở hữu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp rà soát lại kế hoạch tài chính do doanh nghiệp lập và có ý kiến chính thức bằng văn bản để doanh nghiệp hoàn chỉnh kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính sau khi hoàn chỉnh là kế hoạch chính thức làm cơ sở cho chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp giám sát đánh giá quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 20. Kế hoạch tài chính

Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hằng năm theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. Chỉ tiêu và mẫu biểu lập kế hoạch tài chính hằng năm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

1. Đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và doanh nghiệp do Bộ quản lý ngành quyết định thành lập:

a) Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính năm tiếp theo gửi Bộ quản lý ngành và Bộ Tài chính trước ngày 31/7 hàng năm.

b) Bộ quản lý ngành chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại kế hoạch tài chính do doanh nghiệp lập và có ý kiến chính thức bằng văn bản để doanh nghiệp hoàn chỉnh lại kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính sau khi hoàn chỉnh được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định là cơ sở để Bộ quản lý ngành và Bộ Tài chính thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập:

a) Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của năm báo cáo và lập kế hoạch tài chính năm tiếp theo gửi Sở Tài chính tỉnh trước ngày 31/7 hàng năm.

b) Sở Tài chính tỉnh rà soát lại kế hoạch tài chính do doanh nghiệp lập và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản để doanh nghiệp hoàn chỉnh lại kế hoạch tài chính. Kế hoạch tài chính sau khi hoàn chỉnh được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định là cơ sở để Sở Tài chính tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5580/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 28/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5580/BTC-TCDN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234598