• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân


 

Công văn 5592/VPCP-TCCV năm 2015 về tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5592/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5592/VPCP-TCCV
V/v tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 76/BC-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2015 và Bộ Nội vụ tại Công văn số 1452/BNV-TCBC ngày 08 tháng 4 năm 2015 về tình hình tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương.

- Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được Chính phủ thông qua, sẽ triển khai việc sửa đổi Thông tư của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với các Bộ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu cần thiết).

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Bộ và địa phương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,

Trợ lý TTgCP; các Vụ: PL, V.III, TH.
- Lưu: VT, TCCV (3). MPh
78

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5592/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 17/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5592/VPCP-TCCV
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296810