• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

Công văn 56/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 56/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Ngày 14/8/2014, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định có công văn số 444/SXD-QLN&TTBĐS đề nghị hướng dẫn khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 thì tỉnh Nam Định có tổng số 1.522 hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , trong đó có 1.065 hộ cần xây mới và 457 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Đối với các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ xây dựng mới nêu trên mà trong thời gian chờ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương nếu nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải phá dỡ để xây dựng mới thì đối tượng được hỗ trợ có thể tạm ứng trước để tổ chức xây dựng mới nhà ở, việc xây dựng mới nhà ở phải bảo đảm đúng các quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Sau khi có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, địa phương sẽ hướng dẫn thanh, quyết toán cho các hộ theo quy định của Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tuy vậy, số hộ được tự ứng trước để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở không được vượt quá số lượng mà tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 là 1.522 hộ. Số phát sinh ngoài 1.522 hộ sẽ được hỗ trợ vào các năm tiếp theo sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nam Định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 56/BXD-QLN

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250292