• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5617/VPCP-KTN năm 2014 thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ

Tải về Công văn 5617/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5617/VPCP-KTN
V/v thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2014) trình Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 tại Tờ trình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5617/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5617/VPCP-KTN

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241213