• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5621/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện quy định quy mô phương tiện vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đã hoạt động trước ngày Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5621/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5621/VPCP-KTN
V/v thực hiện quy định quy mô phương tiện vận tải đi với đơn vị kinh doanh vận tải đã hoạt động trước ngày Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ban hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7135/BGTVT-VT ngày 23 tháng 6 năm 2016 về báo cáo cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định quy mô phương tiện quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đối với đơn vị kinh doanh vận ti đã hoạt động trước ngày Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ban hành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Quy mô phương tiện vận tải đường bộ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải bng xe ô tô được thực hiện theo đúng quy định của Nghị đnh số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh và Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Việc quy định tạm thời chưa thực hiện nội dung trên thuộc thẩm quyền của Chính phủ; trong khi đó, hiện nay đã đến thời hạn phải triển khai quy định về quy mô phương tiện nên đề xuất của Bộ Giao thông vận tải là không khả thi.

2. Yêu cầu Bộ Giao thông vận ti khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, b sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP , trình Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó lưu ý việc nghiên cứu quy mô phương tiện vận tải đường bộ trong quá trình sửa đổi Nghị đnh; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ớng CP;
- Các Bộ: Công an, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5621/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5621/VPCP-KTN

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316790