• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 5625/BXD-KHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 5625/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5625/BXD-KHCN
V/v Đính chính QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư s 21/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN;
- Cục Kiểm tra văn b
n QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng phát hiện một s lỗi k thuật trong QCVN 04:2019/BXD Quy chun kỹ thuật quốc gia v Nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư s 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ca Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đính chính như sau:

Đính chính li về năm ban hành tài liệu viện dn tại Điều 1 (về quy định chung) và Điều 2 (v quy định kỹ thuật) trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD như sau:

Tại đim 1.3 Điều 1 và các điểm (2.1.2, 2.2.13, 2.2.15, 2.2.16, 2.3.1, 2.6.8, 2.7.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.9.1, 2.9.2.1, 2.9.2.3, 2.9.2.7, 2.9.2.12, 2.9.2.17, 2.9.2.18) Điều 2 đã in:

“...QCVN 06:2019/BXD..." nay sửa thành "...QCVN 06:2010/BXD..."

Đính chính xóa bỏ du phẩy (,) tại đim 3.3 Điều 3 v điều kiện chuyển tiếp đã in như sau:

"...Hồ sơ thiết kế, xây dựng..." nay sa thành "...Hồ sơ thiết kế xây dựng..."

Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin
điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu VT, Vụ K
HCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5625/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/12/2020   Số công báo: Từ số 1119 đến số 1120
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5625/BXD-KHCN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458249