• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5630/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đđảm bảo đầy đủ căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong năm 2018; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện như sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt thì tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Luật Đất đai.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh thì căn cứ vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đang chỉnh sửa hoàn thiện theo Thông báo kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Điều 40. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
...
3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm:

a) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

c) Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp;

d) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5630/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ

631

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367595