• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 5654/TCHQ-TVQT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5654/TCHQ-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5654/TCHQ-TVQT
V/v Sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế có Công văn số 3330/TCT-CS ngày 21/8/2019 hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn đối với trường hợp bán tài sản tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và trường hợp bán tài sản bị kê biên theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định vẫn là của doanh nghiệp (là đối tượng bị cưỡng chế).

Tổng cục Hải quan sao gửi Công văn số 3330/TCT-CS nêu trên để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Viết Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5654/TCHQ-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đàm Viết Nghị
Ngày ban hành: 04/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5654/TCHQ-TVQT

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423318