• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5671/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện Thông tư 122/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5671/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5671/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/04/2014 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị về vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để thống nhất việc thực hiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Căn cứ Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái) có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn thuộc nhóm 87.04, mã hàng chi tiết tại chương 98 - nhóm 98.36, được áp dụng mức thuế suất 15% theo quy định tại Thông tư số 122/2014/TT-BTC nêu trên.

Mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn thuộc các mã số 8704.10.26, 8704.23.29, 8704.23.61, 8704.23.62, 8704.23.63, 8704.23.69, 8704.32.63, 8704.32.69 thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20% theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5671/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5671/TCHQ-TXNK

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278993