• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 5683/VPCP-KTTH năm 2014 bổ sung đầu điểm vào dự án điều chỉnh định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5683/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5683/VPCP-KTTH
V/v bổ sung đầu điểm vào dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Công văn số 1465/UBND-TL ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Công văn số 1547/UBND-GT ngày 25 tháng 6 năm 2014 về việc bổ sung đầu điểm vào Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 (Dự án); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4537/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về việc điều chỉnh giảm một số nội dung, hạng mục chưa thật sự cần thiết giai đoạn 2014-2015 của Dự án, đồng thời bổ sung 02 dự án: Đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa; tuyến đường Trung Sơn - Hùng Lợi, huyện Yên Sơn vào danh mục Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm phê duyệt 02 dự án bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành, thực hiện đúng các mục tiêu của Dự án, không làm tăng tổng vốn đầu tư và bảo đảm cơ cấu nguồn vốn của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng CP Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5683/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5683/VPCP-KTTH

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241349