• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Công văn 569/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ quản lý giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v rà soát, chn chnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của CBQL giữ hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 31/12/2014. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Thông tư 47). Thông tư 47 được áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47 đã quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy như sau:

“a) Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đảng, đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết ging;

b) Định mức giờ chun cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm ti thiu 50% định mức quy đnh.”

Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 47. Ngoài ra, các giảng viên đó phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định tại Điều 7 Thông tư 47. Việc tính định mức gi chuẩn đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giám định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tt là Thông tư 08).

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa quy định cụ thể, chi tiết chế độ làm việc để áp dụng tại đơn vị và chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 47, Thông tư 08, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, ban hành quy định chi tiết việc thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc phân công nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ quản giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp) trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc đề nghị đơn vị liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý giáo dục) để được giải đáp kịp thời.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 024.3623.0603; email: trannga@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT
, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

 

Điều 5. Quy định về giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn

1. Quy định về giờ chuẩn giảng dạy

a) Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng;

b) Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học

Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học có nghĩa vụ giảng dạy theo định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ chuẩn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này):

(Bảng biểu, xem tại văn bản)

*Các quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT

Điều 5. Điều Khoản thi hành
...
2. Thông tư này thay thế các các quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại các văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành:
...
Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Quy định về nghiên cứu khoa học

1. Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

2. Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên phải phù hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học và phù hợp với năng lực chuyên môn của giảng viên. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học giao cụ thể nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của đơn vị.

3. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học cụ thể, tối thiểu là một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc tương đương được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

4. Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ mức độ, hoàn cảnh cụ thể để xem xét khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 569/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 569/BGDĐT-NGCBQLGD

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375831