• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng


 

Công văn 5704/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 5704/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5704/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1158/BQLDA ngày 16/9/2020 của Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai về việc xác định hệ số chi phí quản lý dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Định mức chi phí quản lý dự án xác định tại Bảng số 1.1, Phụ lục số 1, kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ- CP thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1,0. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Cục KTXD, (Th3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Ngọc Sơn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5704/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hồ Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 26/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5704/BXD-KTXD

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458768