• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật trồng trọt

 

Công văn 572/TT-QLCL năm 2015 về phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu do Cục Trồng trọt ban hành

Tải về Công văn 572/TT-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/TT-QLCL
V/v: phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Sau khi xem xét các nội dung liên quan đến việc nhập khẩu phân bón lá V8 - Boom, thành phần: (%) Amino axít (Arginine, Lysine, Histidine, Phenylalanine): 10, Polisaccarit: 5, GA3: 0,01, IAA: 0,01; (mg/l) B: 1.000, CaO: 5.000 do Công ty TNHH TM DV Diên Khánh nhập khẩu từ Thái Lan không đạt chất lượng về chỉ tiêu GA3 tại hồ sơ kèm theo công văn số 906/KT3-N3 ngày 06/4/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3), Cục Trồng trọt có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hồ sơ do Trung tâm Kỹ thuật 3 cung cấp, Cục Trồng trọt cho rằng cơ quan hải quan có thể yêu cầu tái xuất hoặc tái chế lô phân bón lá V8 - Boom trên, với số lượng khai báo: 100 thùng/21.600 kg do Công ty TNHH TM DV Diên Khánh (địa chỉ: số 76, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, t/p Hồ Chí Minh) nhập khẩu tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, có nguồn gốc từ Thái Lan, vì chỉ tiêu về chất điều hòa sinh trưởng (GA3) của phân bón lá V8 - Boom không đạt theo mức tiêu chuẩn công bố áp dụng của Công ty TNHH TM DV Diên Khánh được nêu tại Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Mức công bố GA3: 0,01%, kết quả thử nghiệm GA3 <0,002% (theo công văn số 906/KT3-N3 của Trung tâm Kỹ thuật 3).

2. Về phương pháp thử để phân tích hàm lượng thủy ngân (Hg): Trung tâm Kỹ thuật 3 sử dụng TCVN 8882:2011 không phù hợp với quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AOAC Official Method 971.21).

3. Việc phân tích các chỉ tiêu: Arsen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) đề nghị Trung tâm Kỹ thuật 3 khẩn trương thực hiện theo mục 2 của công văn số 345/TT-QLCL ngày 09/3/2015 của Cục Trồng trọt.

Cục Trồng trọt thông báo để Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLCL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Đức

 

Điều 36. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
...

3. Trong trường hợp kết quả thử nghiệm, giám định chất lượng hàng hóa xác định hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Nam, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm yêu cầu quản lý chất lượng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế hàng hóa, đồng thời thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 572/TT-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục trồng trọt   Người ký: Lê Văn Đức
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 572/TT-QLCL

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271740