• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 5733/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản hỗ trợ bằng tiền nhận được từ tổ chức, cá nhân làm từ thiện do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5733/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5733/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm cộng đồng và xã hội
(Địa chỉ: Tầng 1, số 4 Nhà C Khu TT Quân đội - Q. Ba Đình - Hà Nội) MST: 0106748155

Trả lời công văn số 03/CV ngày 02/02/2015 của Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm cộng đồng và xã hội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyn phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ Khoản 15 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thu nhập khác:

“Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm nghiên cứu trách nhiệm cộng đồng và xã hội nhận được các khoản hỗ trợ bng tiền từ các tổ chức, cá nhân làm từ thiện thì khoản thu này thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trung tâm khi nhận khoản hỗ trợ thì lập chứng từ thu và thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của B Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
CCT Ba Đình; P pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5733/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5733/CT-HTr

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287489