• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học

 

Công văn 5734/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5734/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5734/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Viện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu
(Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội)
MST: 0100731243

Trả lời công văn số 15/VTV-TC ngày 22/01/2015 của Viện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 (hiệu lực thi hành từ 01/01/2014):

- Tại Điều 3 Chương I quy định:

“…

4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản cht, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhm ứng dụng vào thực tin.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 42 Chương 5 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chính sách thuế đối với hoạt động khoa học và công nghệ:

“2. Kinh phí tổ chức khoa học và công nghệ nhận được từ việc ký kết hợp đồng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước và các đề tài, dự án do các quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ công văn số 1525/TCT-CS ngày 08/05/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách.

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ s 61/2014/HĐ-KHCN-BĐKH/11-15 ngày 28/02/2014 giữa Ban chủ nhiệm Chương trình KH & CN phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (sau đây được gọi là Ban chủ nhiệm chương trình KH & CN) với Viện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu (sau đây được gọi là Viện thủy văn).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Viện thủy văn ký hợp đồng trách nhiệm với Ban chủ nhiệm chương trình KH & CN đ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, Viện thủy văn sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Viện thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 5;
-
Phòng Pháp chế
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5734/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5734/CT-HTr

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287490