• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5735/CT-HTr năm 2015 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5735/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5735/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh
Địa chỉ: T 26 thị trn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
MST: 0100101322

Trả lời công văn số 194/EEMC-TCKT ngày 23/1/2015 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ quy định phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế Thành Phố Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Tổng Công ty có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc có cùng địa bàn với Tổng Công ty phát sinh hoạt động kinh tế nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng theo quy định tại Tiết b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Tổng Công ty kê khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc thì đơn vị trực thuộc phải sử dụng hóa đơn của Tổng Công ty theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh biết và áp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 3;
-
Phòng Pháp Chế;
-
Lưu VT, HTr(2);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5735/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5735/CT-HTr

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287491