• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/BKHĐT-ĐTNN
V/v: mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1269/BXTĐT-MC8 ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh kèm theo hồ sơ về việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần và chiếm giữ 49% vốn điều lệ doanh nghiệp Việt Nam sau 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp quy định: “3. Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ phần trong Giấy đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty”

2. Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines là doanh nghiệp trong nước nhưng đã được thành lập và hoạt động theo GCNĐT số 22.121.000.121 chứng nhận lần đầu ngày 26/11/2009, thay đổi lần thứ nhất ngày 31/10/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp. Do doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng vốn, tăng vốn nên phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó: “khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư”.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Đề nghị Quý Ban yêu cầu nhà đầu tư bổ sung Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thực hiện dự án khi điều chỉnh dự án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Do lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến vận tải, do vậy đề nghị Quý Ban lấy ý kiến thẩm tra của Bộ quản lý chuyên ngành là Bộ Giao thông vận tải trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Ban xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Điều 20. Thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP

...

3. Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

1. Chế độ báo cáo

...

d. Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác:

Báo cáo 6 tháng và năm cho cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc Cơ quan chủ quản và Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 52. Đăng ký điều chỉnh và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
...

2. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hồ sơ gồm thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

c) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra những nội dung điều chỉnh và cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 51. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 574/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 29/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271783