• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5755/TCT-QLN năm 2014 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5755/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5755/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7239/CT-QLN ngày 04/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc thu hồi giấy CN ĐKDN đối với Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: “Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế tỉnh Kon Tum thấy có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước có hiệu quả thì ban hành quyết định cưỡng chế trước để thu hồi nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp căn cứ vào tình hình thực tế tài sản, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không có điều kiện để tiếp tục kinh doanh và trả nợ thuế thì thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo đúng quy định của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Điều 3. Các biện pháp cưỡng chế
...
2. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 Mục 2 Thông tư này.

Trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp tiếp theo mà có thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền quyết định chấm dứt biện pháp cưỡng chế đang thực hiện và ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5755/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Đức Tuân
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5755/TCT-QLN

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262260