• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 5761/UBND-XDCB hướng dẫn tạm thời về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Tải về Công văn 5761/UBND-XDCB
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5761/UBND-XDCB
V/v: hướng dẫn tạm thời về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã và thành phố Huế.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1216/SXD-QLXD ngày 17/10/2013, Công văn số 1101/SXD-QLXD ngày 25/9/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2013,

UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời việc xác định chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng:

1. Về mức lương tối thiểu vùng năm 2013: (theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ):

a) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thuộc thành phố Huế.

b) Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thuộc các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà.

c) Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thuộc các huyện A Lưới, Nam Đông.

2. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê lao động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chi trả lương cho người lao động với mức lương tối thiểu nêu tại Khoản 1 Mục I văn bản này, đảm bảo:

a) Mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

b) Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

3. Nguyên tắc xác định giá nhân công xây dựng:

a) Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực theo từng ngành nghề cần sử dụng (theo điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009).

b) Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành hướng dẫn điều chỉnh bậc thợ, hệ thống tính đơn giá định mức theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, cho phép tạm thời áp dụng cách tính nhân hệ số theo hệ thống thang bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (phương pháp này được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).

c) Về mức lương tối thiểu làm cơ sở để xác định mức lương cơ bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD: tạm thời không điều chỉnh, tiếp tục áp dụng theo mức lương đã được hướng dẫn tại Công văn số 73/SXD-QLXD ngày 19/01/2012 của Sở Xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2013, mức lương này phù hợp với lương nhân công thực tế hiện nay và theo đúng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu.

d) Phạm vi áp dụng: các nội dung tại điểm b,c khoản này áp dụng đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng nội dung hướng dẫn tại điểm b,c khoản này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức rà soát việc triển khai thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh xây dựng theo nguyên tắc nêu tại Mục I để các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng tham khảo áp dụng theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các Huyện, Thị xã và thành phố Huế; các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Báo TT.Huế;
- Lưu: VT, XDCB (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

Text Box: \

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5761/UBND-XDCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 31/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5761/UBND-XDCB

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240584