• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5767/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5767/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện công văn số 7190/BTC-TCHQ ngày 04/06/2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2150/HQHCM-TXNK ngày 29/07/2020 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc xử lý nợ thuế bị ấn định do truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô chở tiền nhập khẩu trước ngày 01/04/2009 của một số doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Ngày 10/09/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5274/TCHQ-KTSTQ hướng dẫn việc áp dụng văn bản pháp luật trong việc truy thu thuế TTĐB đối với xe ô tô chở tiền.

2. Về xử lý nợ thuế:

Căn cứ công văn số 7190/BTC-TCHQ ngày 04/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp đang có nợ thuế TTĐB xe ô tô chở tiền thuộc các lô hàng nhập khẩu trước 01/04/2009 với điều kiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp ch có nợ thuế TTĐB xe ô tô chở tiền nhập khẩu trước ngày 01/04/2009 và doanh nghiệp phải cam kết, đăng ký kế hoạch nộp thuế theo Phụ lục II Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2010 của Bộ Tài chính”.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã cam kết, đăng ký kế hoạch nộp thuế theo công văn số 7190/BTC-TCHQ nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế và tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện cam kết và chưa nộp thuế theo kế hoạch, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo quy định; không xử lý nợ thuế của các Công ty tương tự như Công ty Cổ phần cơ khí Ngân hàng vì Tòa án không thụ lý và tuyên hủy Quyết định truy thu thuế của các Công ty nêu trong báo cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT.Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục KTSTQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-Trang (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Điều 93. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;

d) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

đ) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu;

e) Thu hồi mã số thuế; đình chỉ việc sử dụng hoá đơn;

g) Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 26 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 (VB hết hiệu lực: 01/07/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
26. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93... như sau:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”*

2. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

*Bổ sung cụm từ “tiền chậm nộp,” vào trước cụm từ này theo Khoản 36 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 (VB hết hiệu lực: 01/07/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
36. Bổ sung cụm từ “tiền chậm nộp,” vào trước cụm từ “tiền phạt” tại điều ... 93,*

*Điều này được bổ sung bởi Khoản 26 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 (VB hết hiệu lực: 01/07/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
26. ... bổ sung khoản 3 vào Điều 93 như sau
...
“3. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điều 97, 98, 98a, 99, 100, 101 và 102 của Luật này và quy định khác của các văn bản pháp luật có liên quan. Trong trường hợp người nộp thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quy định tại Điều 94 của Luật này quyết định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo thu hồi nợ thuế kịp thời cho ngân sách nhà nước.”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5767/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5767/TCHQ-TXNK

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452797