• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Công văn 58/BXD-QLN năm 2018 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/BXD-QLN
V/v trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 390/SKHĐT-KTĐN ngày 06/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, đề nghị có ý kiến về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và dịch vụ Yên Sơn tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, có quy mô sử dụng đất Khoảng 17,1 ha, với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Nguyên tắc áp dụng pháp luật liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, trong nội dung của hai Luật này đã quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh nói chung, trong đó có dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở).

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 Luật Đầu tư thì hoạt động đầu tư kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư được quy định tại Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 170 của Luật Nhà ở thì dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 và điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư thì trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở có tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng; dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển Mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở quy định đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở (kể cả trường hợp đầu tư xây dựng khu đô thị mới có diện tích đất để xây dựng nhà ở) mà trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư thì cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

II. Căn cứ vào quy định tại Mục I nêu trên, đối chiếu với các nội dung cụ thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên nêu tại văn bản số 390/SKHĐT-KTĐN, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và dịch vụ Yên Sơn:

Theo nội dung hồ sơ Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án (Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 và Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 12/02/2018) và công nhận Công ty cổ Phần Yên Sơn là chủ đầu tư Dự án này (Công văn số 257/UBND-KT1 ngày 28/02/2012).

Trường hợp Công ty Cổ Phần Yên Sơn đã lập hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đề nghị thẩm định để trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án thì đề nghị Quý Sở lấy ý kiến của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến nhà ở của Dự án này và tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Về trình tự, thủ tục đối với các trường hợp khác được nêu tại văn bản số 390/SKHĐT-KTĐN, đề nghị Quý Sở căn cứ vào nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Mục I nêu trên để tổ chức thực hiện.

3. Về trình tự, thủ tục thực hiện các bước tiếp theo đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, sau khi đã lựa chọn được chủ đầu tư dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên căn cứ theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan để triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 390/SKHĐT-KTĐN ngày 06/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, đề nghị Quý Sở nghiên cứu để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để biết);
- UBND tỉnh Hưng Yên (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Điều 4. Áp dụng Luật đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

1. Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 30. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên.

2. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

3. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

4. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;

h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;

2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

3. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 170. Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
...
2. Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:
...
2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;
...
Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở
...
3. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc dự án quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng thuộc dự án quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 và Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 04/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 58/BXD-QLN

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381944