• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 5803/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5803/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5803/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kn.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 2650/UBND-XDCB ngày 30 tháng 6 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Phó Thủ tưng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Kạn tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5803/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5803/VPCP-KTN

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317221