• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5807/VPCP-KTN năm 2013 về cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5807/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5807/VPCP-KTN
V/v cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (công văn số 2062/UBND-KTN ngày 13 tháng 5 năm 2013); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2412/BTNMT-ĐCKS ngày 26 tháng 6 năm 2013) về việc thăm dò mỏ đá granite tại khu vực núi Tà Năng, xã Phước Đại và xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh (trong đó có tỉnh Ninh Thuận) rà soát, đánh giá việc tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với đá granit tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, để xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT. KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5807/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 17/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5807/VPCP-KTN

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
200968