• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 58080/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 58080/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58080/CT-TTHT
V/v vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH kiểm toán HSK
(Đ/c: 1108 Ocean Park Building, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội)
MST: 0104811193

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 09/2020/CV-HSKV đề ngày 09/06/2020 của Công ty TNHH kiểm toán HSK (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế liên quan đến chi phí được trừ của doanh nghiệp là khách hàng của công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

“5. Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“...3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế;...”

Căn cứ quy định trên thì cơ quan quản lý thuế chỉ có trách nhiệm giải thích việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Theo nội dung trình bày Công ty TNHH kiểm toán HSK đang có vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp khác là khách hàng của Công ty, không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty tức là không phải là người nộp thuế trong trường hợp này, do đó Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Công ty căn cứ pháp luật Việt Nam để tư vấn cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty cần hiểu biết về pháp luật thuế thì liên hệ với cơ quan thuế để được cung cấp văn bản quy phạm pháp luật về thuế có liên quan.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kiểm toán HSK được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58080/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 58080/CT-TTHT

45

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448317