• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 583/SXD-QLCLCT năm 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD về ban hành QCVN 16: 2014/BXD do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Công văn 583/SXD-QLCLCT
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/SXD-QLCLCT
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng.

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành có liên quan;
- UBND các Huyện, Thị xã và thành phố;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Ngày 15/9/2014, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành QCVN 16: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong QCVN 16: 2014/BXD dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ Công bố hợp quy gửi về Sở Xây dựng, hồ sơ Công bố hợp chuẩn gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ để tiếp nhận, quản lý.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, Ngành có liên quan và UBND các Huyện, Thị xã và Thành phố thuộc Tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng trong việc quản lý Nhà nước về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực, địa bàn hành chính do mình quản lý.

(Toàn văn Thông tư số 15/2014/TT-BXD được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng: www.moc.gov.vn và trang thông tin điện tử Sở Xây dựng: www.soxaydung.vinhlong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như tiêu đề;
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để đăng tải website SXD);
- Lưu VT, Phòng QLCLCT.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 583/SXD-QLCLCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Đoàn Thanh Bình
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 583/SXD-QLCLCT

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279434