• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5872/TCT-HTQT năm 2017 về rà soát, áp dụng Hiệp định thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5872/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5872/TCT-HTQT
V/v: rà soát, áp dụng Hiệp định thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2617/CT-TNCN đề ngày 15/6/2017 của Cục Thuế gửi kèm Hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam Nhật Bản của cá nhân người Nhật Bản Hítoshi Muroi; sau khi rà soát Hồ sơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng cư trú:

Ông Hitoshi Muroi đã cung cấp Giấy chứng nhận cư trú cho mục đích thuế thu nhập trong năm đánh giá 2015 (thời hạn cơ sở từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) do Cơ quan thuế Singapore cấp. Theo đó, ông Hitoshi Muroi là đối tượng cư trú của Singapore trong năm đánh giá 2015.

Tuy nhiên, tại Thông báo đề nghị áp dụng Hiệp định (Mẫu số 01/HTQT), ông Hitoshi Muroi đề nghị áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản.

2. Về điều khoản áp dụng Hiệp định:

Điều 16. Thù lao cho giám đốc Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore và Điều 16. Hiệp định thuế Việt Nam - Nhật Bản quy định như sau:

“Các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác do một đối tượng trú của một Nước ký kết nhận được với tư cách là thành viên của ban giám đốc của một công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại nước ký kết kia."

Ngày 15/11/2014 Công ty TNHH Quốc tế Tozen (Singapore) có thư bổ nhiệm ông Hitoshi Muroi vào vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Tozen Corporation Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên của Hiệp định, thu nhập của ông Hitoshi Muroi từ việc làm công tại Việt Nam với chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Corporation Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra các nội dung nêu trên và hướng dẫn cá nhân có liên quan áp dụng đúng các quy định của Hiệp định thuế. Trong quá trình xử lý, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị Cục Thuế liên hệ trực tiếp với Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Thuế theo số điện thoại: 024-3972.7802.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5872/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5872/TCT-HTQT

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373665