• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5873/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5873/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5873/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mắt Bão
Đ/chỉ: Số 334 Cao Thắng, P.12 Quận 10
Mã số thuế: 0302712571

 

Trả lời văn thư số 01/0813-MB ngày 05/08/2013 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3.c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư:

“Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng của dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.”;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về GTGT;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày có trụ sở chính đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, có dự án đầu tư mới Văn phòng Công ty cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đang trong giai đoạn đầu tư thì Công ty phải lập hồ sơ kê khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư theo hướng dẫn Khoản 3.c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC , số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư tại chỉ tiêu [28a] trên tờ khai 02/GTGT được bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC .

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1836-222534/2013/dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5873/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5873/CT-TTHT

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207100