• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 589/BGDĐT-VP năm 2018 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 589/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/BGDĐT-VP
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 02 năm 2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) yêu cầu Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (HĐCDGSN) tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1418/VPCP-KGVX (văn bản kèm theo) để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo theo quy định hiện hành, báo cáo Chủ tịch HĐCDGSNN trước ngày 18 tháng 02 năm 2018.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành phải báo cáo HĐCDGSNN cương quyết không công nhận. Chủ tịch HĐCDGSN chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐCDGSNN về kết quả rà soát hồ các ng viên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- HĐCDGSNN;
- Cục NG&CBQLGD, Thanh tra Bộ;
-
Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ
Chủ tịch HĐCDGSNN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 589/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 589/BGDĐT-VP

332

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374755