• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi


 

Công văn 591/BTC-CST năm 2018 về kiểm dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 591/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/BTC-CST
V/v kim dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài chính nhận được đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

Nội dung như sau: Đ tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Th tướng Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát quy định kiểm dịch, thu phí kiểm dịch; kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, thu phí kiểm tra chất lượng hàng hóa đ xem xét sửa đổi quy định. Đối với trường hợp mặt hàng nhập khẩu vừa kim dịch, vừa kiểm tra chất lượng thì giao cho 01 đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu, phân tích mẫu và thông báo kết quả; tổ chức lấy mẫu trực tiếp tại tàu hàng ở khu vực cửa khu nhập.

- Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đồng nhất trên cùng một chuyến tàu chỉ phải nộp chung khoản phí cho 01 lần lấy mẫu kim dịch, kiểm tra chất lượng và dùng chung 01 kết quả kim dịch, kiểm tra chất lượng.

Về vn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kim dịch thực vật nhập khu, xuất khu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật th thuộc diện kim dịch thực vật và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nhằm làm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa; đối với thức ăn chăn nuôi vừa có yêu cầu kim dịch và yêu cầu kiểm tra chất lượng, có cùng chng loại, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ, được chuyên ch trên cùng chuyến tàu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị thực hiện kim dịch và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi phối hợp trong việc lấy mẫu và niêm phong mẫu. Một tàu hàng thức ăn chăn nuôi đồng nht chỉ tiến hành 01 ln ly mẫu đ phục vụ công tác kim dịch và kiểm tra chất lượng. Phí kim dịch và chi phí kiểm tra chất lượng sẽ chia đều cho các doanh nghiệp cùng nhập khu thức ăn chăn nuôi đồng nhất trên một chuyến tàu.

Về lâu dài, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng: Kết hp quy trình kim dịch với kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, giao một cơ quan thực hiện ly mẫu đ kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi và ra thông báo kết quả trên cùng một văn bản.

B Tài chính có ý kiến để B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Chăn nuôi;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan, Vụ PC;
- Lưu: VT. Vụ CST (P5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 591/BTC-CST

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374142