• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 591/QLCL-CL2 năm 2014 cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh rau do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 591/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QLCL-CL2
V/v: cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh rau

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Phúc đáp Văn bản số 197/SNN-QLCL ngày 18/3/2014 của Quý Sở về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh rau, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Dư lượng kim loại nặng trong đất: Theo báo cáo của Quý Sở kết quả lấy mẫu kiểm tra phát hiện 1/8 mẫu đất có hàm lượng kim loại nặng (kẽm) vượt ngưỡng cho phép.

Trong trường hợp này Đoàn kiểm tra cần tiếp tục lấy mẫu sản phẩm (rau) của Công ty để phân tích dư lượng kim loại nặng (kẽm) nếu trên mẫu sản phẩm hàm lượng kim loại (kẽm) trong giới hạn cho phép thì được chấp nhận đủ điều kiện ATTP đối với với loài cây trồng được lấy mẫu phân tích. (theo điểm 2.1.1.6 khoản II quy định tại QCVN 01-132:2013/BNNPTNT được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phụ lục V hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất rau, quả, chè búp tươi ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT)

- Dư lượng Nitrat trên rau: Theo báo cáo của Quý Sở kết quả lấy mẫu kiểm tra phát hiện 3/3 mẫu rau có dư lượng Nitrat. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể về mức dư lượng tối đa cho phép đối với Nitrat trên các loại rau (Đoàn lấy mẫu) do Công ty cổ phần Vườn hạnh phúc sản xuất nên chưa xem xét chỉ tiêu này trong việc đánh giá cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c) ;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 591/QLCL-CL2

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225908