• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 5928/BKHĐT-TH năm 2017 về báo cáo rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5928/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5928/BKHĐT-TH
V/v báo cáo rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 934/TTg-KTTH ngày 6 tháng 7 năm 2017 về việc rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công; Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại văn bản 934/TTg-KTTH có báo cáo đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 7 năm 2017 và qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTTg Vương Đình Huệ);
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong Bộ (danh sách kèm theo);
- Lưu VT, Vụ TH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5928/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 21/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5928/BKHĐT-TH

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365167