• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5946/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế nhà thầu về việc thủ tục áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam với các nước vùng lãnh thổ đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục thuế tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Công văn 5946/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5946/CT-TTHT
V/v chính sách thuế nhà thầu.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Daewon Chemical Vina.
Đ
ịa chỉ: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 05_2014/CVDW ngày 19/05/2014 của Công ty TNHH Daewon Chemical Vina (gọi tắt Công ty), mã số thuế 3600823561, hỏi về việc thủ tục áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam với các nước vùng lãnh th đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục thuế tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ.

Căn cứ Điều 45 Chương VI Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế.

Căn cứ Điều 22 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 53 Chương V Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các thủ tục áp dụng Hiệp định được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Điểm b.2 Khoản 3 Điều 20 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác.

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Chương I Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng thuế nhà thầu đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2321/TCT-CS ngày 07/07/2011 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung hỏi của Công ty tại Công văn số 05_2014/CVDW ngày 19/05/2014 thì:

Công ty từ năm 2010 đến năm 2013 và từ năm 2014 trở đi, có ký hợp đồng mua hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty ở nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (hợp đồng ba bên) theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Chương I Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại Công văn số 2321/TCT-CS ngày 07/07/2011 của Tổng Cục thuế, thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu, Công ty phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng hóa, nguyên vật liệu theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (hợp đồng ba bên) với Công ty ở nước ngoài, để khoản thu nhập từ bán hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty ở nước ngoài được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam với các nước vùng lãnh thổ, thì Công ty phải thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định theo quy định tại Luật Quản thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cụ thể:

Công ty tự xác định có thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định tại Hiệp định và theo hướng dẫn tại Công văn số 1939/TCT-HTQT của Tổng Cục thuế về áp dụng hiệp định đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ hay không, nếu có, thì thực hiện các thủ tục miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 45 Chương VI Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, thực hiện hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định quy định tại Điểm b.2 Khoản 3 Điều 20 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điểm b.1 Khoản 3 Điều 20 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với Công ty sẽ xử lý theo đúng quy định tại Điều 22 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để Công ty biết, nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục thuế (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục thuế;
- Website Cục thuế ĐNai;
- Phòng THNVDT, KT2;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngàn

 

Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5946/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Văn Ngàn
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5946/CT-TTHT

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237173