• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 5948/TCT-KK năm 2014 xin sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Tập đoàn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5948/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5948/TCT-KK
V/v xin sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Tập đoàn

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
(Đ/c: Số 12, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Ngày 3/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số CV02/1114-BASF, FA ngày 30/11/2014 của Công ty TNHH BASF Việt Nam về việc xin chấp thuận sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Tập đoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam:

- Tại Khoản 1 Điều 12: “1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.”

- Tại Khoản 1 Điều 24: “1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở đơn vị.”

Tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính quy định về Chế độ kế toán doanh nghiệp:

“2- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

3- Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.”

Căn cứ các quy định nêu trên, các đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở đơn vị mình. Đối với đề nghị “Xin chấp thuận sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Tập đoàn, không có nội dung tiếng Việt trong phần mềm kế toán SAP” của quý Công ty là chưa phù hợp với quy định của pháp luật kế toán hiện hành.

Trường hợp quý Công ty có những vướng mắc về thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp, đề nghị quý Công ty đề xuất và liên hệ với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính để được giải đáp cụ thể.

Tổng cục Thuế xin thông báo để quý Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Điều 12. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

1. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng ở đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5948/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5948/TCT-KK

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262465