• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5960/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 5 Thông tư 86/2013/TT-BTC về điều kiện kế toán, tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 5960/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5960/BTC-TCHQ
V/v: hướng dẫn thực hiện Điều 5 Thông tư 86/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Điều 5 Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 quy định: "… Báo cáo tài chính hàng năm được công ty kiểm toán đủ điều kiện chấp nhận các nội dung trọng yếu và đánh giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả, không có khoản nợ thuế quá hạn trong 2 (hai) năm liền kề năm xem xét". Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Về báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính được nêu trong Báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 "Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính" ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/12/2012.

2. Về đánh giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả: Doanh nghiệp phải có lợi nhuận (lãi) sau thuế trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có khoản nợ thuế quá hạn trong 02 (hai) năm liền kề năm xem xét.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ CĐKT và KT, Vụ pháp chế, Vụ CST, TCT;
- Công ty TNHH KPMG (thay trả lời);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 5. Điều kiện về kế toán, tài chính

Áp dụng chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính chấp nhận. Mọi hoạt động kinh tế phải được phản ánh đầy đủ trong sổ kế toán. Báo cáo tài chính hàng năm được công ty kiểm toán đủ điều kiện chấp nhận các nội dung trọng yếu và đánh giá hoạt động kinh doanh có hiệu quả, không có khoản nợ thuế quá hạn trong 2 (hai) năm liền kề năm xem xét.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5960/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5960/BTC-TCHQ

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
229145